20 Δεκεμβρίου 2011

ΜΙΚΟΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΜΜΕ - JEREMIE

Το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ανακοίνωσε την έναρξη υποβολής προτάσεων για τη χορήγηση μικροδανείων σε ΜΜΕ μέσω του χρηματοδοτικού εργαλείου JEREMIE.

Το ύψος των δανείων μπορεί να καλύπτει έως και το 100% του υποβληθέντος σχεδίου, με βάση την αξιολόγηση του ενδιάμεσου οργανισμού - εν προκειμένω της Alpha Bank-. Τα δάνεια θα έχουν συνολική διάρκεια από 48 έως 60 μήνες, συμπεριλαμβανομένης περιόδου χάριτος 12 μηνών και θα κυμαίνονται από 5.000 έως και 25.000 ευρώ.

Τα δάνεια θα χορηγούνται σε νεοϊδρυθείσες επιχειρήσεις (λειτουργία μετά την 01/01/2005) με κυμαινόμενο επιτόκιο, το οποίο σήμερα ανέρχεται σε 5,9%, πλέον περιθωρίου από 1,75% έως 5%, ανάλογα με τις προσφερόμενες εξασφαλίσεις. Το επιτόκιο αυτό θα εφαρμόζεται σε ποσοστό 50% επί του δανείου, καθώς το υπόλοιπο 50% θα χορηγείται άτοκα από το ΕΣΠΑ 2007-2013.

Οι υπό χρηματοδότηση δράσεις περιλαμβάνουν:

  1. Επενδυτικά δάνεια για την απόκτηση υλικών και άυλων στοιχείων

ενεργητικού.

  1. Πρώτες ύλες, εμπορεύματα, υπηρεσίες κ.λπ. με σκοπό την ανάπτυξη και

επέκταση των επιχειρήσεων. Εξαιρούνται μισθοί, ενοίκια και λοιπά λειτουργικά έξοδα για την κάλυψη τρεχουσών επιχειρηματικών αναγκών.

Επισημαίνεται ότι κάθε επιχείρηση έχει τη δυνατότητα πολλαπλής συμμετοχής στη δράση, με την προϋπόθεση ότι το συνολικό ύψος των χορηγούμενων δανείων δεν ξεπερνά τις 25.000 ευρώ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων προς την Τράπεζα είναι η 31/08/2012, εκτός εάν ο προϋπολογισμός του προγράμματος, συνολικού ύψους 60 εκ. ευρώ, εξαντληθεί νωρίτερα.

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να επικοινωνούν για περισσότερες πληροφορίες με τα αρμόδια υποκαταστήματα της Τράπεζας.