30 Αυγούστου 2012

ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.)

ΑΦΟΡΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΣΤΑΘΕΙ ΠΡΙΝ ΤΗΝ 4η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΕΓΓΡΑΦΗ 


Οι προθεσμίες υποβολής αίτησης εγγραφής και λοιπών αιτήσεων καταχώρισης ορίζονται ως εξής:
α) Οι Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης και οι Ανώνυμες Εταιρίες, των οποίων η σύσταση έχει γίνει ΠΡΙΝ τις 4/4/2011, πρέπει να απογραφούν από 2/7/2012 έως και 30/9/2012.
β) Οι Ομόρρυθμες Εταιρίες και οι Ετερόρρυθμες Εταιρίες, των οποίων η σύσταση έχει γίνει ΠΡΙΝ τις 4/4/2011, πρέπει να απογραφούν από 23/7/2012 έως και 11/10/2012.
γ) Οι Αστικοί Συνεταιρισμοί, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι Πιστωτικοί και Αλληλασφαλιστικοί, των οποίων η σύσταση έχει γίνει ΠΡΙΝ τις 4/4/2011, πρέπει να απογραφούν από 12/10/2012 έως και 31/10/2012.
δ) Τα υποκαταστήματα αλλοδαπών Α.Ε. και Ε.Π.Ε. των οποίων η έναρξη οικονομικής δραστηριότητας έχει γίνει ΠΡΙΝ τις 4/4/2011 πρέπει να απογραφούν από 12/10/2012 έως και 31/10/2012.
 
Τα φυσικά πρόσωπα, που είναι έμποροι και διαθέτουν επαγγελματική κατοικία ή εγκατάσταση ή ασκούν εμπορία μέσω κύριας ή δευτερεύουσας εγκατάστασης στην ημεδαπή θα απογραφούν από  01-11-2012  έως 31-12-2012.

Η διαδικασία της αυτοαπογραφής γίνεται με δύο τρόπους:
Α. Ο υπόχρεος υποβάλλει αίτηση-δήλωση  ηλεκτρονικά δια μέσου του διαδικτυακού τόπου του Γ.Ε.ΜΗ. .(
www.businessportal.gr ), είτε δια μέσω του διαδικτυακού τόπου της βάσης δεδομένων του Γ.Ε.ΜΗ. (www.businessregistry.gr ). Η σχετική αίτηση –δήλωση υποβάλλεται  από τα πρόσωπα εκείνα  που έχουν για την εταιρεία την  ευθύνη υποβολής στοιχείων στο TAXIS με χρήση κωδικών του TAXISNET.
Β. Αν ο υπόχρεος, για οποιονδήποτε λόγο, δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτησή του για την εγγραφή του στο Γ.Ε.ΜΗ., θα πρέπει να την υποβάλλει στην αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.Μ.Η του Επιμελητηρίου Τρικάλων, η οποία θα διενεργήσει  την εγγραφή.

04 Αυγούστου 2012

Μαζική φυγή για κινέζους εμπόρους

Η κρίση φαίνεται πως άλλαξε τις ισορροπίες ακόμη και στο άλλοτε «άβατο» της κινεζικής αγοράς στην Αθήνα, οδηγώντας στην απομάκρυνση των κινέζικων μαγαζιών... και την ανάδειξη μια νέας γενιάς ελληνικών βιοτεχνιών.

Όπως αναφέρει σε ρεπορτάζ του ο τηλεοπτικός σταθμός «Alpha» αρκετά κινέζικα μαγαζιά, στο κέντρο της Αθήνας, έβαλαν λουκέτο και στην θέση τους άνοιξαν τα δικά τους Έλληνες βιοτέχνες που στο παρελθόν είχαν υποστεί μεγάλο πλήγμα από τον κινέζικο ανταγωνισμό.